Múzeum školstva a pedagogiky

múzeum

Múzeum sa presťahovalo na nové miesto pôsobiska na Charkovskú ulicu v Bratislave. Múzeum školstva a pedagogiky je špecializovanou fondovou pamäťovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku.

Zameriava sa na nadobúdanie, odbornú evidenciu, odbornú ochranu, vedecké zhodnotenie a prezentáciu hmotných školských pamiatok z územia dnešného Slovenska od najstarších čias až do súčasnosti.

Vzniklo v roku 1970, jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a organizačne je začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR. Múzeum školstva a pedagogiky je od 90. rokov súčasťou profesijného záujmového združenia Zväzu múzeí na Slovensku.

Dejinami školstva

Súčasťou otvorenia novej budovy Múzea školstva a pedagogiky koncom apríla 2024 bude sprístupnenie a prezentácia stálej expozície Dejinami školstva, ktorá predstaví školstvo ako významný fenomén spoločnosti na území dnešného Slovenska od stredoveku až do ponovembrových zmien v 80. rokoch minulého storočia. 

Expozícia na pozadí spoločensko-politických a hospodárskych pomerov jednotlivých období, zachytáva zmeny pri formovaní školstva, a to v súvislosti s organizáciou, obsahom vzdelávania, učiteľmi a žiakmi, pretože práve tieto štyri základné elementy ho v zásadnej miere vždy určovali a tvorili.

Výberom osobností do galérie učiteľov, vedeckých pracovníkov i politických funkcionárov vyzdvihujeme nezastupiteľné miesto a podiel mnohých ľudí na tomto častokrát zložitom procese.

Historické reálie bude dotvárať výber autentických zbierkových predmetov - školských pamiatok z depozitárov Múzea školstva a pedagogiky, ktorými zároveň kolektív múzea prezentuje svoju dlhoročnú výskumnú a zbierkotvornú prácu.

Veríme, že sa nám tému dejín školstva podarilo prehľadne, zrozumiteľne i výstavne zaujímavo uchopiť a že sa táto expozícia stane podnetom a inšpiráciou k hlbšiemu záujmu o poznávanie školského kultúrneho dedičstva.

Múzeum školstva a pedagogiky
Charkovská 1
84107 Bratislava


+421 2 624 10 665
msap@cvtisr.sk

https://www.msap.sk/
Otváracie hodiny:
Ut: 9 - 15
St: 9 - 19
: 13 - 19
Vstupné:

Vstup voľný.