expozícia

Staré dejiny Senca a okolia

Expozícia starších dejín predstavuje dávnu minulosť Senca a jeho blízkeho okolia. Jej prvá časť prezentuje jednotlivé etapy vývoja ľudskej spoločnosti (mladšia a neskorá doba kamenná, doba bronzová, mladšia a staršia doba železná, doba rímska, doba sťahovania národov) na základe archeologických nálezov z lokalít na ktorých prebehol v minulosti archeologický výskum.V expozícii sú okrem nálezov prezentované aj ich kresbové rekonštrukcie a kresbová a fotografická dokumentácia nehnuteľných archeologických nálezov. Vlastné nálezy reprezentujú výber z katastrálneho územia Senca a nasledovných obcí: Blatné, Čataj, Reca a Nová Dedinka.

Ďalšia časť expozície je zameraná na základnú prezentáciu stredovekých a novovekých dejín mesta a jeho zázemia na základe faksimílií a reprografií v mnohých prípadoch doteraz nepublikovaných archívnych dokumentov a archeologických nálezov. Osobitnú pozornosť venuje tematickým okruhom a faktorom, ktoré sa vo vzťahu vývoja Senca a okolia od stredoveku dajú z načrtnutých prameňov vyčítať. Sú to najmä:

– doklady včasnostredovekého osídlenia

– prvá písomná zmienka
– materiálne stopy stredovekej každodennosti (keramika, stavebná kultúra)
– mesto v erárnej a súkromnej správe (Senec v rámci hradného panstva Šintava)
– prejavy miestnej samosprávy v dokumentoch a vývoj symboliky mesta
– počiatky cirkevných dejín v dokumentoch, reformácia a protireformácia
– život a dielo neskoro-humanistického vzdelanca Alberta Molnára Szenciho

Z vystavených zbierkových predmetov treba spomenúť richtárske kalichy pochádzajúce z roku 1614. Okrem toho, že sú vzácnym dokladom dobového zlatníckeho umenia, prezradia nám aj mená dvoch seneckých richtárov. Ďalej možno spomenúť exponáty zo seneckých archeologických výskumov: kolekciu kuchynských nádob z 13. – 14. storočia, mince z 15. storočia či kvalitné faksimile kópie listín panovníkov Belu IV. a Maximiliána II. Habsburského. Návštevníci sa u nás môžu zoznámiť aj s krásnym súborom nálezov z halštatských mohylníkov z neďalekej Rece, ktorý pochádza zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante.

Odporúčame

festival

Sensorium 2020

28.8.2020 - 30.8.2020 / Bratislava
odporúčame!
výstava

Martin Benka

1.1.2020 - 31.12.2020 / Historické múzeum SNM
odporúčame!
film

25 km/h

Ne 31.5.2020 / Kino Lumière
odporúčame!
letný festival

Festival Atmosféra 2021

6.8.2021 - 8.8.2021 / Hontianske Nemce - Vinice
odporúčame!