SNG v roku 2019

Ako sa darilo Slovenskej národnej galérii v roku 2018 a čo pre Vás chystá v tomto roku? Na otázky odpovedá aj riaditeľka galérie Alexandra Kusá. Okrem iného sa dozviete, aká bola návštevnosť v roku 2018, ktorá výstava bola najnavštevovanejšia, ako pokračuje rekonštrukcia SNG a ďalšie novinky.

blog

Aká bola úspešnosť a návštevnosť projektov v minulom roku?

V roku 2018 videlo expozície a výstavy v SNG Bratislava 41 617 návštevníkov; no spolu s rôznymi výchovno-vzdelávacími a kultúrno-spoločenských programami predstavuje celková návštevnosť počet 54 347 návštevníkov. Najnavštevovanejšou výstavou roku 2018 v bratislavskom Esterházyho paláci bola výstava Filla - Fulla| Osud umělce – Osud umelca, ktorú v období júl – október videlo 12 302 návštevníkov.

Celková návštevnosť výstav a expozícií, kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích programov v roku 2018 v SNG Bratislava spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, v Ružomberku, v Strážkach a v Pezinku predstavuje približne 122 000 návštevníkov.

- Bohdana Hromádková
riaditeľka úseku marketingu a komunikácie SNG

Akí partneri nás budú sprevádzať v roku 2019?

Sme veľmi radi, že do roku 2019 opäť vstupujeme s generálnym partnerom Tatra bankou, a. s. Partnerstvo sa začalo v januári 2017 a aj vďaka nemu bolo možné pokračovať vo voľnom vstupe na výstavy v SNG Bratislava a najmä v dlhodobej stratégii sprístupňovania umenia širokému publiku. „Kultúru a umenie vnímame ako nevyhnutnosť, ktorá dokáže človeka esteticky zušľachťovať a hodnotovo orientovať v spoločnosti. Kvalitný a originálny vklad do kultúry je tiež otázkou sebaúcty a prestíže každej krajiny. Preto sme sa v Tatra banke rozhodli venovať práve podpore umenia a v tejto snahe sme nepoľavili už takmer 25 rokov. Tešíme sa, že aj prostredníctvom nášho pokračujúceho partnerstva môžeme prispieť k posilneniu rôznorodých aktivít Slovenskej národnej galérie,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Voľný vstup na výstavy v Bratislave pokračuje aj v roku 2019.

Ako oslávime 50 rokov Zvolenského zámku?

V septembri oslávime 50 rokov od rekonštrukcie Zvolenského zámku a zároveň i jeho činnosti pod hlavičkou SNG. Pri tejto príležitosti pripravujeme viacero projektov zameraných na zámok a jeho históriu, medzi nimi i populárno-vedeckú monografiu, na ktorej aktuálne pracuje tím historikov, archeológov a historikov umenia.

Na piatok 13. septembra 2019 je naplánovaná narodeninová oslava 50. výročia sprístupnenia expozícií verejnosti, ktorej súčasťou bude otvorenie experimentálnej „site specific“ výstavy dvoch českých výtvarníkov Jiřího Frantu a Davida Böhma odrážajúcej poslanie SNG v historickom objekte zámku.

„V duchu nedávnych osláv 70. narodenín Slovenskej národnej galérie v Bratislave sme našu oslavu nazvali takisto Živijó!, no tentokrát na Zvolenskom zámku. Nebude chýbať narodeninová torta a mnoho prekvapení,“ prezrádza Erika Trnková, riaditeľka Zvolenského zámku. „Našou túžbou je už v lete ukončiť rekonštrukciu a sprístupniť návštevníkom priestory novej kaviarne na zámku,“ dodáva k plánom na rok 2019.

Čo prinesú experimentálne expozície?

Prvé poschodie Esterházyho paláca bude súčasťou veľkého expozičného okruhu v rámci budúceho areálu SNG. Pripravované expozície už s týmto plánom počítajú a budú jeho súčasťou. Experimentálnymi ich nazývame preto, že okrem prezentácie fondu riešia aj teoretické a praktické možnosti a postupy pri sprístupňovaní kultúrnych predmetov a možnosti, ako prezentovať ďalšie súvisiace abstraktné obsahy. Tento rok by sme radi odprezentovali prvé dve: Knižnicu Kornela a Nade Földvári (koncepcia Peter Krištúfek) a Krajinu za mapou (koncepcia Ondřej Horák). Rozdielnejšie asi ani nemôžu byť, čo ich ale pevne spája, je misia, ktorú sme si v SNG definovali – prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, inšpirovať, byť miestom kultúrnych experimentov. 

Knižnicu Kornela a Nade Földvári sme začali pripravovať spolu s Petrom Krištúfkom, ktorého dlhoročnou snahou bolo nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku Kornelových kníh. Nešlo však iba o knihy a knižnicu, ale aj o zbieranie, či presnejšie o zberateľskú posadnutosť, a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania, ale aj fyzického miesta v byte a téma zberateľstva (posadnutosti) a uchovávania boli tými, ktoré sme cítili ako prienik s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes. „Našou misiou už dávno nie je iba zbierať a uchovávať, ale aj sprístupňovať, vzdelávať a inšpirovať,“ vysvetľuje Alexandra Kusá. „Práve o tom je projekt földváriovskej knižnice, zamerali sme sa na jeho záľubu v tzv. béčkovom žánri, dobrodružnej literatúre, kovbojkách a detektívkach, ktoré sú veľmi často iniciačným momentom budúceho konzumenta literatúry. Nezanedbateľnou je snaha urobiť zmysluplnú inštaláciu aj o tom, ako Kornel premenil vlastný byt na obraz svojej knihomoľskej vášne. Je to zároveň pocta ľuďom, ktorí celý život nenápadne pozitívne formovali náš intelektuálny priestor. Ak Peter Krištúfek hovorí o sv. Kornelovi ako o patrónovi knihomoľov, tak toto je prvé miesto, z ktorého začne pôsobiť.“

Krajina za mapou: Podivuhodné dejiny umenia podľa profesora Škrečka je interaktívna projekcia venovaná príbehu dejín umenia, ktorú pripravujeme v spolupráci s Ondřejom Fuczikom, Davidom Kakalíkom a spoločnosťou INITI. Určená bude predovšetkým deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekt ponúka možnosť zoznámiť sa zábavnou formou s vývojom výtvarného umenia a spoznať významné osobnosti umenia. Expozícia v niečom nadväzuje na cestu, ktorú sme naznačili pri výstave Uchovávanie sveta, už vtedy sme sa inteligentne pokúsili prepojiť svet digitálnych umení so svetom umenia tak, aby sme posilnili auru umeleckého diela a pripravili jedinečný zážitok. Aj tu si autori stanovili úlohu vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, aby prepojili poznanie, zábavu a vzbudili u návštevníka túžbu vedieť viac. Expozícia je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch, ktoré v spolupráci s pražskými kolegami pripravujeme pre digitálny priestor.

Aké publikácie pripravujeme?

Po publikácii Sen × skutočnosť | Umenie a propaganda v rokoch 1939 – 1945 pokračujeme v mapovaní dôležitých dekád slovenského vizuálneho umenia. Publikácia Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 (Alexandra Kusá) je vedeckovýskumným projektom SNG, ktorý vychádza a nadväzuje na rovnomenný výstavný projekt (2012), prvú zo série „osmičkových násteniek“ inštalovaných v SNG venovanú februáru 1948 (2018) a pripravovanú stálu expozíciu. Ako napovedá názov, téma publikácie reflektuje komplikované obdobie 50. rokov 20. storočia a zameriava sa na vzťah kultúrnej politiky a umenia. Na základe udalostí, osôb, výstav a konkrétnych diel prinesie prvú ucelenú interpretáciu komplikovaného obdobia našich dejín.

SNG po prvýkrát vydáva a v marci 2019 uvedie knihu pre svojho detského návštevníka alebo aj pre deti, ktoré ešte nikdy v národnej galérii neboli, s názvom Kde je Ester N? Skoro až „detektívny“ príbeh 12-ročného dievčatka Ester, ktoré sa večer ocitá v galérii so svojím potkanom Ernestom, predstaví deťom a ich rodičom všetky činnosti, ktoré galéria vykonáva, ako sa ošetrujú diela a kde sú uložené, na čo máme v galérii stolársku dielňu, čo je to centrálny register diel a kedy a prečo sa napríklad zápisník môže stať umením, ktoré v galérii vystavujeme. „Publikácia chce ukázať významnú rolu všetkých galerijných inštitúcií, ale aj prečo je zaujímavé, objavné a niekedy i zábavne v galérii pracovať,“ približuje Bohdana Hromádková. „Čítaním tohto príbehu sa dostanete do všetkých zákutí galérie a spoznáte jej život trochu inak. Možno práve táto kniha v deťoch vzbudí zvedavosť, kde sa tá obrovská budova – „viachlavá príšera“ z obrázku v knihe – vlastne nachádza a či v nej naozaj pracuje pán Antoš. Veríme, že aj vďaka nej sa výtvarné umenie a galéria ako priestor votrie detskému čitateľovi pod kožu a stane sa už v útlom veku jeho prirodzenou súčasťou.“ Text Moniky Kompaníkovej je sprevádzaný ilustráciami Barbory Idesovej.

Ako pokračuje rekonštrukcia?

Podrobnejšie budeme o rekonštrukcii referovať na pravidelnom kontrolnom dni pre novinárov, aby  sme ho mohli spojiť aj s prehliadkou stavby. Minulý rok sme v súvislosti s kontrolou priebehu rekonštrukcie úspešne absolvovali kontrolu z ministerstva výstavby. Od decembra 2018 tiež prebieha audit MK SR, od ktorého si sľubujeme o. i. budúce posilnenie personálnych kapacít potrebných k plynulému manažmentu stavby. Dúfame, že sa dovtedy uzavrie úloha z uznesenia vlády (č. 288/2016) a budeme môcť aktualizovať termín dokončenia.

V týchto dňoch zhotoviteľ dokončuje práce na vonkajších fasádach a demontuje lešenie zo strany nábrežia, ktoré odkryje finálnu podobu Dedečkovho premostenia, taktiež je už zrejmá finálna podoba budovy Vodných kasární. Nadzemné podlažia sú zasklené a pracuje sa na fasáde, ktorá tesne susedí s návštevnícky populárnym nádvorím a bude spoluutvárať exteriérovú pohodu. Sme veľmi radi, že všetky stromy zatiaľ výstavbu znášajú v dobrej kondícii. Momentálne pracujeme s projektantmi na projekte interiéru a stálych expozícií.

- Alexandra Kusá
generálna riaditeľka SNG

Ako pokračuje digitalizácia?

V rámci udržateľnosti národného projektu Digitálna galéria bolo v roku 2018 zdigitalizovaných 6119 zbierkových predmetov zo zbierok siedmich zbierkotvorných galérií vrátane SNG. Celkovo bolo ku koncu roka 2018 zdigitalizovaných 119 000 zbierkových predmetov (približne 66 % z evidovaných zbierok). V roku 2019 sa bude v digitalizácii pokračovať zo zbierok šiestich galérií, digitalizuje sa v digitalizačnom pracovisku vo Zvolene a v Bratislave. Plán je mať zdigitalizovaných 124 000 zbierkových predmetov do konca roka 2019. Tak ako bolo pravidlom pri realizácii projektu, aj naďalej každý zbierkový predmet určený na digitalizáciu prejde komplexnou evidenciou. Výsledky digitalizácie SNG pravidelne sprístupňuje na Webe umenia.

- Mária Bohumelová
riaditeľka úseku výskumu a rozvoja SNG

V roku 2018 výrazne stúpla návštevnosť Webu umenia. Za celý rok si Web umenia pozrelo 171 000 používateľov, čo je v porovnaní s návštevnosťou v roku 2017 nárast o 37 000 používateľov. Pribudli dve galérie – Moravská galéria a Východoslovenská galéria, celkový počet galérií zverejňujúcich svoje diela na Webe umenia tak stúpol na jedenásť. Web umenia sa rozvíjal nielen ako online katalóg, ale aj ako open-source nástroj, ktorý lab.SNG upravuje pre potreby inštitúcií, ako napríklad Národná galéria v Prahe, Moravská galéria, alebo Památník národního písemnictví. Pre Památník národního písemnictví pripravil lab.SNG koncom minulého roka web stránku 65 – otevřený depozitář, kde návštevníci nájdu 65 diel zo zbierok inštitúcie (http://65.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/), okrem iného aj ukážku z rukopisu divadelnej hry RUR od Karla Čapka. S využitím zdrojového kódu Webu umenia vyvinul lab.SNG pre Kunsthalle Bratislava web stránku Artbase – online databázu súčasného vizuálneho umenia ().

Najvýraznejším digitálnym projektom z dielne lab.SNG bola v roku 2018 webová aplikácia Filla Fulla Chat fillafulla.sng.sk. Návštevníkom výstavy Filla – Fulla | Osud umelca – Osud umělce priblížila životné príbehy oboch umelcov formou interaktívneho rozhovoru. Aplikácia bola dostupná na tabletoch v priestoroch výstavy, počas trvania výstavy si aplikáciu online vyskúšalo viac ako 1400 používateľov. V spolupráci so španielskym štúdiom MadPixel Factory pripravil lab.SNG pre Zvolenský zámok aplikáciu Second Canvas. Návštevníkom umožňuje preskúmať vybrané diela zo stálej expozície Zvolenského zámku v digitálnej podobe s pútavým popisom v slovenskom a anglickom jazyku. Pri príležitosti 70. narodenín Slovenskej národnej galérie pripravil lab.SNG v spolupráci s Jurajom Staroveckým krátky dokument o jej histórii, ktorý je dostupný online. Pre Múzeum Slovenských národných rád v Myjave vytvoril lab.SNG interaktívnu aplikáciu, ktorá formou „choose your own adventure“ („vyber si svoj vlastný príbeh“) historickej fikcie približuje slovenské dobrovoľnícke výpravy z roku 1848.

K 30. výročiu udalostí z roku 1989 pripravuje lab.SNG v spolupráci s kurátorkou Petrou Hanákovou (nielen) digitálny projekt, ktorý návštevníkov vtiahne do udalostí tohto roku prostredníctvom obrazového a zvukového materiálu.

- Michal Čudrnák
vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG

Zbierka Linea v SNG

S radosťou zverejňujeme novú rozsiahlu akvizíciu diel, ktorú sa SNG podarilo získať minulý rok. Veľkorysý dar od Zbierky Linea, ktorá je jednou z najvýznamnejších súkromných zbierok na Slovensku, obsahuje viac ako 150 umeleckých diel v odhadovanej nadobúdacej hodnote približne 3,5 mil. eur. Sochy, maľby, grafiky, kresby, objekty a inštalácie sú reprezentatívnym výberom z výsledkov zberateľského úsilia dvoch generácií rodiny Zubaľovcov. V budúcnosti plánujeme špeciálne sprístupniť diela z daru návštevníkom stálych expozícií zrekonštruovanej budovy SNG.

V kolekcii pre SNG sa nachádzajú niektoré vzácne artefakty starého umenia od polovice 18. storočia (Kristus a neveriaci Tomáš od Franza Antona Maulbertscha, Portrét cisárovnej Márie Terézie od Franza Antona Palka), portréty a krajinomaľby z 19. storočia napríklad od Eduarda Majscha, Karola Marka st. či Ladislava Mednyánszkeho. Moderna je bohato zastúpená dielami autorov pôsobiacich v rôznych umeleckých okruhoch, spomeňme aspoň niektorých autorov ako Anton Jasusch, Július Jakoby, Edmund Gwerk, Elemír Halász-Hradil, ale aj Martin Benka, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Bedrich Hoffstädter či Vincent Hložník.

Najväčšiu časť daru tvoria diela autorov a autoriek zo 60. až 80. rokov 20. storočia, napríklad od Jozefa Jankoviča, Rudolfa Filu, Alexa Mlynárčika, Júliusa Kollera, Jany Želibskej, Stana Filka, Vlada Popoviča, Petra Bartoša, Juraja Meliša, Alojza Klima, Tamary Klimovej, Pavla a Danuty Binderovcov, Milana Adamčiaka, Petra Rollera. SNG v tomto dare získava aj konvolút diel súčasného umenia od Ivana Csudaia, Ilony Németh, Romana Ondáka, Borisa Ondreičku, Doroty Sadovskej, Svätopluka Mikytu, Emöke Vargovej a ďalších.

- Lucia Gregorová Stach
vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG

-----------------------

Výstavy v roku 2019: 

8.3.2019 - 20.6.2019, 7.3.2019, 18.00
Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860–1890

21.6.2019 - 10.11.2019, 20.6.2019, 18.00
Kufor z Ameriky

13.9.2019 - 20.1.2020, vernisáž: 12.9.2019, 18.00
Laco Teren / Nič nás nezastaví

6.12.2019 - 30.3.2020, vernisáž: 5.12.2019, 18.00
Anna Daučíková