prednáška / diskusia

Mesto ako politikum #12

Zámerom série verejných diskusií so spoločným názvom „Mesto ako politikum“ je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá s primárnym zameraním na Bratislavu.

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Centrálnou témou diskusií v roku 2019 je „Mesto v súvislostiach“ – skúmanie aspektov potenciálu a obmedzení rozvoja mesta s prihliadnutím na globálne trendy reflektované multidisciplinárnymi pohľadmi na otázky limitov ekonomického rastu, prehlbovania sociálnej nerovnosti, úbytku pracovných príležitostí, roly kultúry a reflexie postideologických verzií politických reprezentácií. Kľúčovým skúmaným problémom, ktorý bude adresovaný z rôznych perspektív a v rôznych súvislostiach je globálna zmena klímy, jej príčiny, dopady a možné stratégie riešenia.

Dramaturgia Bohdan Smieška.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zámerom série verejných diskusií so spoločným názvom Mesto ako politikum je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Fókus organizátorov je primárne zameraný na reflexiu Bratislavy, dôležitú úlohu však zohráva komparácia so skúsenosťami iných metropol spoločného európskeho priestoru. Cieľom je rozvoj kultúry mestského občianstva, ktoré je charakteristické na jednej strane svojou heterogenitou (reprezentuje množstvo rozmanitých skupinových a individuálnych identít) a na druhej strane svojou schopnosťou zo svojich partikulárnych identít príležitostne vystúpiť a dospievať k najvyššiemu stupňu emancipácie v demokracii – občianstvu založenému na spolupatričnosti.