prednáška / diskusia

Mesto ako politikum: Prísľuby mestského života vo veku klimatického chaosu

Zámerom série verejných diskusií so spoločným názvom „Mesto ako politikum“ je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá s primárnym zameraním na Bratislavu.

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

30.5.
Čo predstavujú prísľuby “dobrého mesta” v ére nezvratného poškodzovania životného prostredia?

Je známe, že mestá sú najväčším spúšťačom klimatických zmien. Podľa odhadov vyprodukujú až 75 % celosvetových emisií CO2. Rastúce globálne teploty zvyšujú, okrem iného, aj počet extrémnych poveternostných javov ako sú povodne, suchá a búrky. Všetky tieto javy majú zásadný vplyv aj na základné služby miest, infraštruktúru, ľudské živobytie, bývanie či zdravie.

Môže byť dobrým mestom verzia dnešného mesta obohatená o výhonky cyklotrás a parčíkov uprostred nových luxusných mestských štvrtí? Alebo dokážu byť mestá zároveň priestorom prinášajúcim zásadné politické a spoločenské zmeny nevyhnutné pre zabránenie nastupujúcemu klimatickému chaosu? Aké systémové prístupy popri existujúcich adaptačných a zmierňujúcich stratégiách potrebujeme premyslieť? Ako “prestavať” mesto tak, aby prinajmenšom testovalo prekonávanie sociálnej a ekonomickej nerovnosti, v dôsledku prehlbovania ktorej môže byť ľudská civilizácia zlomená ešte skôr, ako v dôsledku klimatickej zmeny?

V desiatom pokračovaní série verejných diskusií Mesto ako politikum na úvod so svojou prednáškou o prejavoch a dôsledkoch zmeny klímy v mestskom prostredí vystúpi klimatológ Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ku ktorému sa v následnej moderovanej diskusii pripoja Richard Filčák, vedúci Prognostického ústavu SAV a environmentálna aktivistka a publicistka Laura Kovácsová z bratislavského klimatického kolektívu Bod obratu.

Dramaturgia a moderovanie diskusie Bohdan Smieška.

27.6.
Centrálnou témou diskusií v roku 2019 je „Mesto v súvislostiach“ – skúmanie aspektov potenciálu a obmedzení rozvoja mesta s prihliadnutím na globálne trendy reflektované multidisciplinárnymi pohľadmi na otázky limitov ekonomického rastu, prehlbovania sociálnej nerovnosti, úbytku pracovných príležitostí, roly kultúry a reflexie postideologických verzií politických reprezentácií. Kľúčovým skúmaným problémom, ktorý bude adresovaný z rôznych perspektív a v rôznych súvislostiach je globálna zmena klímy, jej príčiny, dopady a možné stratégie riešenia.

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zámerom série verejných diskusií so spoločným názvom Mesto ako politikum je prispievať k nastoľovaniu tém, ktoré charakterizujú problémy a výzvy, ktorým čelia súčasné európske mestá. Fókus organizátorov je primárne zameraný na reflexiu Bratislavy, dôležitú úlohu však zohráva komparácia so skúsenosťami iných metropol spoločného európskeho priestoru. Cieľom je rozvoj kultúry mestského občianstva, ktoré je charakteristické na jednej strane svojou heterogenitou (reprezentuje množstvo rozmanitých skupinových a individuálnych identít) a na druhej strane svojou schopnosťou zo svojich partikulárnych identít príležitostne vystúpiť a dospievať k najvyššiemu stupňu emancipácie v demokracii – občianstvu založenému na spolupatričnosti.