Súťaž Dráma 2012 - Výzva

Divadelný ústav Bratislava vyhlasuje trinásty ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom Dráma 2012.

blog

Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách. Uzávierka súťaže je 31. januára 2013.

Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 eur.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2013 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín, ktorý udeľuje špeciálnu cenu, a to rozhlasové naštudovanie textu v roku 2013.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2012 a formou elektronickej kni­hy.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jedným vyhotovením textu na CD nosiči, spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 eur, zašle autor na adresu:

  • Divadelný ústav
  • Jakubovo nám. 12
  • 813 57 Bratislava

heslo „DRÁMA 2012“

  • uhradenie registračného poplatku:

Štátna pokladnica, č. ú.: 7000071011/8180

Štatút spolu s podmienkami súťaže