Rekonštrukcia Michalskej veže je spustená

Začala generálna obnova ikonického objektu bratislavského Starého mesta.

blog

Avizovaná komplexná rekonštrukcia Michalskej veže, ktorá potrvá 18 mesiacov, bola spustená. V týchto dňoch prebehlo odovzdanie stavby za účelom generálnej obnovy vonkajších i vnútorných priestorov objektu. Kultúrne, historicky a architektonicky významný objekt, ktorý je najzachovalejšou časťou mestského opevnenia, patrí medzi 3 najnavštevovanejšie lokality pod správou Múzea mesta Bratislavy. 

Generálna obnova Michalskej veže, vysokej približne 51 metrov, zasiahne celý objekt – samotnú stavbu i všetky jej kameňosochárske a výzdobné prvky, vrátane sochy sv. Michala Archanjela z polovice 18. storočia na vrchole hrotu strechy. Obnovou prejdú aj dva zvony, z ktorých jeden sa bude reštaurovať a druhý –zničený streľbou z čias 2. svetovej vojny, sa odleje nanovo. Reštaurovať sa budú aj ciferníky hodín, všetky kamenné a reliéfne prvky i olovená tabuľa nad bránovým vchodom. Súčasné okná nahradia repliky pôvodných barokových okien, zrealizuje sa obnova fasád, interiérových priestorov vrátane omietok, výmena podláh, výmena teplovodného kúrenia za elektrické, inštalácia kompletne nového osvetlenia i nové napojenie na mestské siete. 

„V obnovených priestoroch Michalskej veže pripravujeme novú programovú štruktúru expozícií, výstav a podujatí pre verejnosť. Cieľom je, aby bol objekt vnímaný nielen ako vyhľadávaný turistický bod, ale aby bol opakovane zaujímavý aj pre domáce publikum. Prostredníctvom výstavného programu a podujatí chceme sprostredkovať nielen históriu a hodnoty historickej budovy, ale aj celú škálu tém, ktoré súvisia s mestom a životom v ňom naprieč storočiami, až do súčasnosti,“ hovorí Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy. 

Michalská veža je dôležitou súčasťou siete tematických expozícií Múzea mesta Bratislavy. Samotný objekt Michalskej veže bol do novembra 2020 prevádzkovaný ako jedna z jeho expozícií – Múzeum zbraní. Projekt generálnej rekonštrukcie tento význam pamiatky veľmi citlivo zohľadňuje. „V priebehu rekonštrukcie môžu byť na objekte zistené doposiaľ neznáme skutočnosti, je preto možné, že rozsah prác sa bude meniť, nemal by sa však znížiť,“ hovorí František Kubala, vedúci stavebných realizácií zo spoločnosti PAMARCH s.r.o., ktorá celú rekonštrukciu realizuje pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava. 

Po ukončení generálnej obnovy budú priestory Michalskej veže i Múzea zbraní opäť sprístupnené verejnosti s novou stálou expozíciou, ktorá vznikne ako výsledok práce tímu odborníkov – historikov, 
historikov architektúry a pamiatkarov. Zachovaná zostane i vyhliadková funkcia veže. „Počas rekonštrukcie očakávame nové zistenia, ktoré doplnia doterajšie vedomosti o objekte Michalskej veže a umožnia nám tak komplexnejšie prezentovať dôležitú pamiatku opevnenia mesta Bratislavy. Aj tento aspekt bude v novej expozícii akcentovaný ako dôležitý prvok identity objektu,“ uvádza vedúci odborného oddelenia Múzea mesta Bratislavy, PhDr. Daniel Hupko, PhD. 

Projekt s oficiálnym názvom Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána" je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celkový rozpočet na generálnu obnovu objektu, ktorý zahŕňa Michalskú vežu a Múzeum zbraní, predstavuje 1,6 mil. €, z toho je z dotácie z grantového programu Ministerstva Kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ 598 500 €, zvyšok je financovaný z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy. 

Základné fakty o Michalskej veži: 
-    Michalská veža bola postavená v 15. storočí, mala 4 nadzemné podlažia.
-    Slúžila ako jedna zo 4 brán do mesta, spolu s Laurinskou, Rybárskou a Vydrickou
-    Slúžila aj ako požiarna strážnica.
-    Nadstavenie veže po bitke pri Moháči (1526).
-    Dnešná podoba veže je z roku 1757.
-    Socha sv. Michala osadená na vrchol 20. júna 1758.
-    Bola najvyšším bodom mestského opevnenia.
-    Ciferník hodín bol osadený v roku 1757 – viditeľný z každého kúta mesta. 
-    MMB je správcom od roku 1962. Prvá expozícia sa týkala prehliadky mestských hradieb a zbierky zbraní. 
-    Posledná prezentovaná expozícia pre uzavretím veže v 2020 bola z roku 1984.

Základné informácie o rekonštrukcii: 
Celkový rozpočet: 1 600 000 €
Z toho dotácia MKSR, Obnovme si svoj dom: 598 500 €
Zhotoviteľ: PAMARCH s.r.o. 
Odovzdanie stavby: 19. 7. 2021 
Trvanie stavby: 18 mesiacov