Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2013

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje 24. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2013. Uzávierka súťaže je 31. mája 2013.

blog

Súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého súťažná práca ešte nebola publikovaná ani ocenená na inej literárnej súťaži. Témy súťažných prác sú ľubovoľné. Osobitne budú hodnotené a ocenené literárne práce o Petržalke.

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ a na návrh ktorej budú udelené v každej cekovej kategórii (a zvlášť v každom literárnom druhu – poézia, próza, dráma) ceny a čestné uznania.

Do súťaže budú prijaté len pôvodné vlastné práce, ktoré doteraz neboli publikované a neboli prihlásené do predchádzajúcich ročníkov súťaže. Prihlásené práce nesmú autori publikovať až do dňa vyhlásenia oficiálnych výsledkov súťaže.

Na tomto mieste si môžete stiahnuť prihlášku a štatút súťaže

Informácie a kontakty