Blíži sa uzávierka súťaže Dráma 2014

Do 31. januára 2015 majú autori možnosť posielať svoje príspevky do súťaže pôvodných dramatických textov v slovenskom alebo českom jazyku – Dráma 2014.

blog

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlásili 15. ročník súťaže pôvodných dramatických textov – divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom Dráma 2014.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2015.

  • Cieľom súťaže je podporiť a oceniť pôvodnú dramatickú tvorbu a pomôcť jej uvádzaniu na slovenských javiskách. Autor víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 €.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu Nová dráma / New Drama 2015 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.

Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme inscenácie alebo scénického čítania v nasledujúcich divadelných sezónach.

Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – naštudovanie textu v roku 2015.

Texty finalistov súťaže budú publikované v zborníku Dráma 2014 a formou elektronickej kni­hy.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 €, zašle autor na adresu:

  • Divadelný ústav
  • Jakubovo nám. 12
  • 813 57 Bratislava

heslo „DRÁMA 2014“

  • Uhradenie registračného poplatku:
  • Štátna pokladnica, č. ú.: 7000071011/8180
  • IBAN: SK34 8180 000­0 0070 0007 1­011

Štátna pokladnica SPS RS KBA

Koordinátor súťaže: marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 600

Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete tu na stránkach Divadelného ústavu

Hlavným usporiadateľom súťaže Dráma 2014 je Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla.