Anténa Conference bude online

30. októbra sa uskutoční prvý ročník odbornej konferencie zameranej na oblasť nezávislej kultúry s názvom Anténa Conference. Podtitul konferencie „Kultúra v medzičase“ odráža aktuálnu situáciu neistoty s ohľadom na krízu ekonomickú či spoločenskú aj v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19.
blog

Hlavnou témou konferencie bude pohľad na celospoločenské dopady kultúry a spôsob ako tieto dopady vyhodnocuje akademické prostredie, analytické inštitúty či odborníci z tejto oblasti. Diskusia postupne prejde k témam, ktoré v oblasti nezávislej kultúry momentálne rezonujú.

Podujatie môžete sledovať cez platformu Zoom, link nájdete deň pred podujatím na fanpage Antény.

Podujatie prebehne v štyroch programových blokoch 30. októbra.

Začiatok 09.00

1.blok
Odborníci za katedru regionálnych vied a manažmentu EkF TUKE, doc. Ing. Miriam Šebová, PhD., Mgr. et Mgr. Zuzana Réveszová a Ing. Barbora Tóthová, Inštitút kultúrnej politiky pri MKSR, Ing. Mgr. Andrej Svorenčík M.S., PhD. , a platformu Culture Matters, Ing. MgA. Tereza Raabová, Ph.D. odprezentujú aktuálne pohľady na meranie a vyhodnocovanie dopadov kultúry, názory na metodiky a nástroje merania (kvantitatívne i kvalitatívne) a spôsoby ako s danými výstupmi narábať. 

Prezentácie aktuálnych pohľadov na meranie a vyhodnocovanie dopadov kultúry, názory na metodiky a nástroje merania (kvantitatívne i kvalitatívne) a spôsoby ako s danými výstupmi narábať. 

2.blok
V panelovej diskusii prezentéri zhrnú svoje pohľady z prvého programového bloku a zamyslia sa nad otázkami ako: „Je meranie dopadov kultúry dôležité?“ „Dokážeme politikov či verejnosť presvedčiť o dôležitosti kultúry?“ atď.

Cieľom diskusie bude získať o tejto problematike čo najviac ucelený obraz a pozrieť sa na možnosti využitia poznatkov o dopadoch kultúry pre prax, v argumentácii voči verejným orgánom či pre účely informovania verejnosti a vzdelávania. 

3.blok
Bohdan Smieška bude diskutovať s Jozefom Kovalčikom riaditeľom FPU, Martinom Šmatlákom riaditeľom AVF, Zorou Jaurovou, prezidentkou CIF, Michalom Klembarom, predsedom siete Anténa a zástupcami Ministerstva kultúry SR diskutovať o viaczdrojovom financovaní a udržateľnosti nezávislej kultúry nielen v dnešnej nepriaznivej situácii ovplyvnenej pandémiou Covid-19. 

Aktuálne prežívaná pandemická skutočnosť dramaticky vyostrila viaceré problémy, ktorým čelia najmä aktéri z prostredia nezriaďovanej kultúry. Tieto subjekty sú nútené flexibilne meniť spôsoby svojho fungovania vo viacerých aspektoch, ani to im však nezaručuje elimináciu pretrvávajúcej hrozby zániku svojej existencie. „Aké systémové zmeny v týchto oblastiach je potrebné uskutočniť?“ 


4.blok
V poslednom bloku prebehne diskusia o spolupráci samospráv s nezávislou kultúrou a MNO so Zuzanou Ivaškovou, vedúcou oddelneia kultúry Magistrátu hl. mesta SR Bratislava a správkyňou Nadácie mesta Bratislavy, Zuzanou Hekel, riaditeľkou Divadla Jána Palárika v Trnave, Michalom Hladkým, riaditeľom Creative Industry Košice, Irenou Lehockou projektovou manažérkou Kreatívneho centra, MsÚ Nitra a Robertom Blaškom z Kultúrneho centra Stanica v Žiline.  

Ťažiskom diskusie bude dilema prečo komplexné verejné politiky v oblasti kultúry a ich implementácia sú na Slovensku stále skôr zriedkavosťou, ako normálnym štandardom. 

Koniec 18.00 

Konferenciu moderuje Bohdan Smieška. 


Anténa je sieť kultúrnych centier a organizácií, ktoré pôsobia v oblasti profesionálneho nezávislého súčasného umenia a kultúry na Slovensku.

Vyvíja aktivity smerujúce k zlepšovaniu pozície nezávislej kultúry v spoločnosti. Cieľom je zastupovať nezávislé kultúrne centrá v komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy, zlepšiť ich postavenie v systéme kultúrnej politiky a prispieť k vytvoreniu profesionálnych podmienok pre ich fungovanie. Skrz Anténu tiež iniciujeme spoluprácu, výmenu skúseností, tvorbu spoločných projektov a podporujeme distribúciu umeleckých produkcií.
Našou inšpiráciou a partnermi sú nám podobné siete v zahraničí ako napríklad európska sieť nezávislých kultúrnych centier Trans Europe Halles, ktorej sme členom.