100 rokov Živeny a verejnej angažovanosti žien v Bratislave

Múzeum mesta Bratislavy, Historický ústav SAV, v. v. i. a Živena, spolok slovenských žien pri príležitosti 100. výročia vzniku Miestneho odboru Živeny v Bratislave pripravujú odborný seminár Sto rokov Živeny a verejnej angažovanosti žien 28. apríla.
blog

Živene, ako najstaršiemu slovenskému spolku žien na Slovensku, patrí čestné miesto na poli kultúry, osvety a sociálnej práce. Činnosť miestnych odborov Živeny bola významnou zložkou kultúrneho a spoločenského života v mieste ich pôsobenia – venovali sa organizovaniu kultúrnych podujatí, šíreniu osvety, ich činnosť mala i sociálny rozmer.

Cieľom seminára je čo najširšie reflektovať význam Živeny v medzivojnovej Bratislave: pomenovať oblasti jej pôsobenia, analyzovať jej činnosť z rôznych hľadísk a ukotviť ju v spolkovom živote mesta Bratislava i v celoštátnom priestore.

Cieľová skupina: Vedeckí, vedecko-pedagogickí a odborní pracovníci a pracovníčky, archivári a archivárky, knihovníci a knihovníčky, kurátori a kurátorky múzeí a galérií, širšia verejnosť.

Dĺžka referátov: 20 minút, následná diskusia 10 minút

Ak máte záujem zúčastniť sa na konferencii, prosíme, prihláste sa na tejto adrese lucia.zlochova@bratislava.sk 

Avizované referáty (abecedne):

prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. / Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity: Vzťahy a kontakty slovenskej a americkej Živeny

Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD. / Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.: Politické aktivity Živeny a jej bratislavského odboru

PhDr. Anna Falisová, CSc. – Mgr. Gabriela Dudeková Kováčová, PhD. / Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.: Sociálno-zdravotná práca Živeny v medzivojnovom období

Mgr. Matej Hanula, PhD. / Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.: Funkcionárky ženského odboru agrárnej strany a Živena. Vzájomné vzťahy a prepojenia najvplyvnejšej politickej strany a Živeny v medzivojnovom období

PhDr. Daniel Hupko, PhD. / Múzeum mesta Bratislavy: Anna Jesenská ako predsedníčka bratislavského odboru Živeny

Mgr. Jana Kafúnová / Slovenský národný archív: Fungovanie miestneho odboru Živeny v Bratislave po druhej svetovej vojne v odraze archívnych dokumentov v Slovenskom národnom archíve

PhDr. Daniela Kodajová, PhD. / Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.: Miesto Živeny v spoločenskom a spolkovom živote na Slovensku po vzniku Československej republiky

Mgr. Eva Škorvanková, PhD. / Katedra všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského: Živena v zápase o svoju existenciu v rokoch 1938 – 1945

Viac info