prednáška / diskusia

Prednáška: V líniách komiky

Prednáška teoretika umenia Jána Kraloviča z Katedry dejín a teórie umenia VŠVU má podtitul Humor, satira a absurdita v českej a slovenskej ilustrácii v 60. rokoch.

 

Táto akcia sa konala v minulosti

Na konci 50. rokov sa v československých časopisoch začali objavovať karikatúry a kreslený humor nielen zahraničných autorov (Saul Steinberg, Albert Dubout, Sempé a i.), ale aj nastupujúcej generácie českých a slovenských kresliarov, výtvarníkov, karikaturistov. Slobodnejšie 60. roky, vznik literárnych a kultúrnych časopisov, knižných edícií ako aj obľuba literárneho žánru satiry podnietili vznik špecifického kresleného humoru s nádychom absurdity a nonsensu. Generácia českých výtvarníkov sformovaných do skupiny Polylegran, či výrazní autori v slovenskom prostredí, sa prezentovali predovšetkým v kultúrnych (Mladý svět, Host do domu, Kultúrny život a i.) či na satiru špecializovaných časopisoch (Dikobraz, Roháč). Prehľad vybraných diel, ilustrácií v knihách  aj kresleného časopiseckého humoru  je zároveň formou spomienky a pocty Kornelovi Földvárimu, ktorý sa téme karikatúry a satiry intenzívne venoval. 

Mgr. Ján Kralovič, PhD. vyštudoval dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na VŠVU v Bratislave. Aktuálne pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií, témy profilované na knižnú kultúru a ilustráciu a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neoavantgardnom a súčasnom umení. Príležitostne sa venuje kurátorskej činnosti. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a umelecké aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo za dverami.

Esterházyho palác, 1. poschodie, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov
Vstupné: 2 € / 1 €