Prechádzka / exkurzia

Prehliadka Hradiska vo Svätom Jure

Počas realizácie vedeckého výskumu sa dňa 15.9. 2018 uskutoční o 14.00, tak ako minulý rok, komentovaná prehliadka náleziska pre verejnosť, avšak archeologický výskum je možné navštíviť aj individuálne.

 

odporúčame!
Táto akcia sa konala v minulosti

Malokarpatské múzeum v Pezinku realizuje aj v roku 2018 archeologický výskum vo Svätom Jure, v priestore slovanskej pevnosti, jednej z najvýznamnejších na Slovensku. Na nálezisku je zaznamenané osídlenie rôznej intenzity už od doby halštatskej, vrchol však dosiahlo práve počas prítomnosti Slovanov. Počiatky slovanského osídlenia polohy patria do 8. storočia, do čias Avarského kaganátu. V čase 9. storočia sa zmenila na mohutnú 8,5 ha veľkomoravskú pevnosť. 
Výskumnú sezónu 2018 sme zahájili na jar veľkoplošným geofyzikálnym prieskumom, realizovaným v spolupráci s pracovníkmi Masarykovej univerzity v Brne. Náš archeologický výskum sa zameriava najmä na odkývanie dielne veľkomoravského klenotníka z 9. storočia, ktorá prináša neustále nové, pozoruhodné poznatky. Na našom území ide vôbec o najvýznamnejší objav svojho druhu, so stredoeurópskym významom. Počas sezóny 2018 sa práce sústreďujú aj na výskum zahĺbených objektov, zistených v minulej sezóne, ďalej na výskum opevnenia druhého predhradia, ale aj na doskúmanie priestoru palácovej stavby z 13.-14. storočia, z čias svätojurských Hunt – Poznanovcov. Výskumom získané organické a kovové vzorky budú podrobené prírodovedným analýzam, ktoré budú realizovať naši i zahraniční odborníci.

Výstupom z projektu bude okrem prehliadky aj získanie archeologického materiálu a nových poznatkov, publikačná činnosť, prednáška, rovnako aj ochrana nálezov a náleziska.

Vedúci výskumu - Július Vavák
+421 911 404 023
julius.vavak@muzeumpezinok.sk